Pētniecības projekts 2 (ES Nr.1.2.1.1/18/A/008)

Pētniecības projekts 2 (ES Nr.1.2.1.1/18/A/008)

JUNE 6, 2019
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “HYGEN” 2019. gada 1.aprīlī uzsāk pētniecības projekta Nr. 3.1 “Škidrā virzuļa tehnoloģijas papildiespēju izpēte un integrācija ar mērķi izstrādāt un demonstrēt ekonomiski efektīvu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu” īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt visas škidrā virzuļa tehnoloģijas iespējas gāzveida degvielas kompresijai, uzkrāšanai un padevei (izspiešanai) vienotā kompleksa ietveros un, pielietojot iegūtās zināšanas, izstrādāt ekonomiski efektīvu, funkcionāli ērtu un drošu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu, pēc tam to demonstrējot tās reālajā darbības vidē ar potenciālajiem produkta komercializācijas partneriem.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 310 780.00 tai skaitā EUR 221 816.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

JULY 8, 2019
Pirmā projekta ceturkšņa laikā tika definēti parametri, tehniskā specifikācija un uzdevums, uz tā bāzes definēta koncepcija un tehniskā specifikācija, uz kā bāzes tika izstrādāts, konstruēts, fiziski salikts un testēts pētnieciskais stends. Uz pētnieciskā stenda tika pētītas dažādas šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējas, ieskaitot jaunas metodes šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējai strādāt ar dažādiem ieejas spiedieniem, pie režīmiem kā kompresijai, uzkrāšanai un padevei (izspiešanai), kas kalpo kā pamats tam, lai izstrādātu ekonomiski efektīvu, funkcionāli ērtu un drošu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu. Tāpat tika pētītas šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējas atrasties ilgstošā augsta spiediena gāzveida degvielas gāzes iedarbībā pie citu mainīgo parametru iedarbības, kas deva iespēju iegūt jaunas zināšanās par optimālo šķidrā virzuļa atrašanās laiku zem augsta spiediena atkarībā no citiem šķidrā virzuļa tehnoloģijas pētnieciskā stenda parametriem. Tas, savukārt, kalpos par pamatu pētījumam, kas jāveic otrajā kvartālā, kur tiks pētītas šķidrā virzuļa tehnoloģiskās iespējas strādāt pie paaugstinātas šķidrā virzuļa kustības gāzes kompresijas diapazonā no 25 mbar līdz 200 bar.

OCTOBER 24, 2019
Otrā projekta ceturkšņa laikā tika modificēts pētnieciskais stends pēc definētajiem parametriem, tehniskās specifikācijas un uzdevumiem, lai ļautu veikt nepieciešamos pētījumus. Uz modificētā pētnieciskā stenda tika testētas dažādas šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējas, turpinot 1. aktivitātē iesākto darbu, ieskaitot jaunas metodes šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējai strādāt pie paaugstinātas šķidrā virzuļa kustības gāzes kompresijas diapazonā no 25 mbar līdz 200 bar. Tika arī ņemti vērā to pētījumu rezultāti, kas tika iegūti pētot tehnoloģijas iespējas saspiest gāzi pie dažādiem ieejas spiedieniem, pie režīmiem kā kompresijai, uzkrāšanai un padevei (izspiešanai). Attiecīgi modificējot testēšanas stendu un testējot pētījumā izvirzītās hipotēzes, projekta personāls atklāja jaunas metodes šķidra virzuļa tehnoloģijas iespējai strādāt pie paaugstinātas šķidrā virzuļa kustības gāzes kompresijas diapazonā no 25 mbar līdz 200 bar, sasniedzot aktivitātes mērķi. Šo metožu kombinācija ar 1.aktivitātē atklātajām metodēm ir pamats tam, lai izstrādātu ekonomiski efektīvu, funkcionāli ērtu un drošu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu. Līdz ar to šīs aktivitātes laikā iegūtie rezultāti kalpo par pamatu tam, lai kā nākamais solis projekta ietvaros tiktu izstrādāts komerctransportu saspiestās dabas gāzes uzpildes iekārtas prototips.